Основно образовање и васпитање – закони и подзаконска акта

16413

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Закони

 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15)
 • Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС“, бр. 55/13)
 • Закон о уџбеницима („Службени гласник   РС”, бр. 68/15)

Подзаконска акта

План и програм

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 5/14 и 11/14);

Детаљније:

 • 10/04: Наставни програми за 1. и 2. разред
 • 20/04: Наставни програми за предмет од играчке до рачунара (за 1. и 2. разред)
 • 1/05: Наставни програми за предмете страни језик (за 1. разред) и бошњачки језик са елементима националне културе (за 1. и 2. разред)
 • 3/06: Наставни програм за предмет страни језик (за 2. разред) и препоруке за остваривање здравственог васпитања
 • 15/06: Наставни план са изборним предметима за 1, 2, 3. и 4. разред (у наставни план уведен је изборни предмет шах)
 • 2/08: Наставни план са изборним предметима за 1, 2, 3. и 4. разред (промена у броју часова); наставни програми за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 1. и 2. разред)
 • 7/10: Наставни програми за предмет свет око нас (за 1. и 2. разред)
 • 3/11: Наставни програми за предмет шах (за 1. и 2. разред)
 • 7/11: Наставни програми за предмете македонски језик са елементима националне културе (за 1. и 2. разред) и чешки језик са елементима националне културе (за 1. разред)
 • 1/13: Наставни програми за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 2. разред)
 • 4/13: Наставни програм за предмет босански језик (за 1. разред)
 • 14/13: Наставни програм за предмет влашки говор са елементима националне културе (за 1. разред)
 • 5/14: Наставни програм за предмет босански језик (за 2. разред)
 • 11/14 Наставни програм за предмет влашки говор са елементима националне културе (за 2. разред)

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13 и 11/14);

Детаљније:

  • 1/05: Наставни план за 1, 2, 3. и 4. разред и наставни програм за 3. разред
  • 15/06: Наставни план са изборним предметима за 1, 2, 3. и 4. разред (у наставни план уведен је изборни предмет шах).
  • 2/08: Наставни план са изборним предметима за 1, 2, 3. и 4. разред (измена у броју часова); наставни програми за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 3. разред)
  • 7/10: Наставни програм за предмет природа и друштво (за 3. разред)
  • 7/10: Уведена настава у природи у наставни план за 1, 2, 3. и 4. разред и објављено Упутство за остваривање наставе у природи у првом циклусу основног образовања и васпитања
  • 3/11: Наставни програм за предмет шах (за 3. разред).
  • 7/11: Наставни програми за предмет македонски језик са елементима националне културе (за 3. разред)
  • 1/13: Наставни програм за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 3. разред)
  • 11/14: Наставни програм за предмет  влашки говор са елементима националне културе (за 3. разред)

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14);

Детаљније:

 • 3/06: Наставни програми за 4. разред
 • 15/06: Наставни план са изборним предметима за 1, 2, 3. и 4. разред (у наставни план уведен је изборни предмет шах).
 • 2/08: Наставни план са изборним предметима за 1, 2, 3. и 4. разред (измена у броју часова); наставни програми за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 4. разред)
 • 3/11: Наставни програми за предмет шах (за 4. разред).
 • 7/11: Наставни програми за предмет македонски језик са елементима националне културе (за 4. разред) 
 • 1/13: Наставни програм за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 4. разред)
 • 11/14: Наставни програм за предмет  влашки говор са елементима националне културе (за 4. разред)

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставни програм за пети разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/07, 3/11, 1/13, 4/13);
Детаљније:

 • 3/11: Наставни програм за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 5. разред)
 • 1/13: Наставни програм за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 5. разред)
 • 4/13: Наставни програм за предмет босански језик (за 5. разред)

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/08, 3/11, 1/13 и 5/14);

Детаљније:

 • 3/11: Наставни програм за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 6. разред)
 • 1/13: Наставни програм за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 6. разред)
 • 5/14: Наставни програм за предмет босански језик (за 6. разред)

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/09, 3/11 и 8/13);

Детаљније:

 • 3/11: Наставни програм за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 7. разред)
 • 8/13: Наставни програм за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 7. разред)

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14);

Детаљније:

 • 3/11: Наставни програм за предмет буњевачки говор са елементима националне културе (за 8. разред)
 • 8/13: Наставни програм за предмет чешки језик са елементима националне културе (за 8. разред)

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/10);
Правилник  о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/12)
Правилник о основама васпитног програма („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/12)
Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/11, 1/12, 1/14 и 12/14).

Врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника

 • Правилник о степену и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13);
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 27/87, 1/89 и „Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13);
 • Правилник о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/10).

Простор, опрема и наставна средства

 • Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 4/90);
 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 27/87).

Уџбеници

 • Закон о уџбеницима („Службени гласник   РС”, бр. 68/15);
 • Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10);
 • Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10, 4/13, 13/13 и 5/14);
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2011/2012. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/11).
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2012/2013 („Просветни гласник“ број 9/12).
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2015/2016. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/15).

Стандарди

 • Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математике и природа и друштво („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/11);
 • Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/10);
 • Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10);
 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/11).

Oбразовно-васпитни рад у иностранству

 • Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС“, број 30/09).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.