Сектор за правне и кадровске послове

Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

  • активности по питању законитости рада Завода у области правних послова;
  • активности везане за припрему материјала за седнице Управног и Надзорног одбора;
  • контролу спровођења мера заштите на раду и противпожарне заштите;
  • спровођење послова јавних набавки;
  • обезбеђивање, а по потреби и непосредна израда општих аката у складу са позитивним прописима;
  • давање стручног мишљења Органима Завода или запосленима.

Руководилац Сектора, Здравко Војновић
Адреса: Фабрисова 10
Тел. 011/206-80-60