Средње стручно образовање – Закони и подзаконска акта

13256

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Закони
 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 );
 • Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 ).
 • Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09) –   престаје да важи даном почетка примене Закона о средњем образовању и васпитању осим одредаба члана 23, члана 24.став 1. и члана 26. које се примењују до доношења нових наставних планова и програма у складу са Законом.

Подзаконска акта

План и програм
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010, 8/2010, 11/13, 14/13, 5/14, 3/15).

Детаљније:

 • 11/13: наставни програми за предмете: српски језик и књижевност, српски као нематерњи језик, социологија, филозофија, историја, музичка уметност, ликовна култура, физичко васпитање, математика, рачунарство и информатика, географија, физика, хемија, биологиоја, екологија и заштита животне средине, устав и право грађана и грађанско васпитање.  
 • 10/09:Наставни програм предмета албански језик и књижевност за средње образовање у трогодишњем трајању;
  Наставни програм предмета албански језик и књижевност за средње образовање у четворогодишњем трајању
 • 3/15 наставни програми за предмет први страни језик (за I разред за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању)
 • 3/15 наставни програми за предмет први страни језик (за II и III разред за образовне профиле у трогодишњем трајању)
 • 3/15   наставни програми за предмет први страни језик (за II, III и IV разред за образовне профиле у четворогодишњем трајању
 • 3/15  наставни програми за предмет страни језик (за образовне профиле четворогодишњег образовања којима је недељни фонд часова 3) други, трећи и четврти разред, енглески језик, италијански језик, немачки језик, руски језик, француски језик, шпански језик
 • 5/14 наставни програм за предмет босански језик за 2. разред
 • 5/96: Број и распоред радних седмица за трогодишње стручне школе
 • Број и распоред радних седмица за четворогодишње стручне школе
 • 6/904/91: План општег образовања за трогодишње стручне школе; План општег образовања за четворогодишње стручне школе

Правилник о наставном плану и програму за заједничке предмете за стицање образовања у двогодишњем трајању у стручним школама („Просветни гласник“, број 17/93);
Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе („Просветни гласник“, бр. 6/03,23/04 и 9/05);
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Прoсвeтни глaсник“, брoj 6/2012);

Детаљније:

 • Наставни план и програм општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране за образовне профиле: пекар, месар, прерађивач млека, руковалац– механичар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар.

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране („Прoсвeтни глaсник“, брoj 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11, 6/12 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13 Наставни програм општеобразовних предмета: физика за III разред, за образовни профил техничар пољопривредне технике; хемија за I, II, III, i IV разред за образовнe профилe зоотехничар и техничар хортикултуре; хемија за I, II разред за образовни профил техничар за биотехнологију, биологија за I, II, III разред за образовнe профилe зоотехничар и техничар хортикултуре

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  шумарство и обрада дрвета („Прoсвeтни глaсник“, брoj 6/93, 1/94, 5/02, 8/09 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13: Наставни програм општеобразовних предмета: хемија за I, II разред за све образовне профиле у четворогодишњем трајању, изузев образовних профила, техничар за примарну обраду дрвета и техничар за обликовање намештаја и ентеријера; биологија за I разред за образовни профил техничар за пејзажну архитектуру

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  геологија, рударство и металургија („Прoсвeтни глaсник“, брoj 10/93, 1/94, 6/02, 11/05 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13 Наставни програм општеобразовних предмета: хемија за I разред за образовне профиле рударски техничар и рударски техничар за припрему минералних сировина

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  машинство и обрада метала („Прoсвeтни глaсник“, брoj 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 22/04, 1/05, 7/05, 12/06 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13 Наставни програм општеобразовног предмета: хемија за I разред за  све образовне профиле у четворогодишњем трајању

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника („Прoсвeтни глaсник“, брoj 7/2012);

Детаљније:

 • Наставни план општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника за образовни профил аутоелектричар и наставни програм за први, други и трећи разред за тај образовни профил

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  електротехника  („Прoсвeтни глaсник“, брoj 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01,  8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/09, 5/11, 7/12 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13: Наставни програм општеобразовних предмета: математика  за I, II, III разред  за све образовне профиле у трогодишњем трајању; хемија за I разред за  све образовне профиле у четворогодишњем трајању

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  хемија, неметали и графичарство  („Прoсвeтни глaсник“, брoj 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13: Наставни програм општеобразовних предмета: српски језик и књижевност  за I, II, III разред  за све образовне профиле у трогодишњем трајању; хемија за , II, III разред  за  све образовне профиле у четворогодишњем трајању

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  текстилство и кожарство  („Прoсвeтни глaсник“, брoj 12/93, 1/94, 9/95, 10/02, 8/09 и 11/2013);

Детаљније:

 • 11/13: Наставни програм општеобразовних предмета: физика за I, II, III разред за образовни профил текстилни техничар и конфекцијски техничар; хемија за I, II, III разред за све образовне профиле у четворогодишњем трајању.

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство („Прoсвeтни глaсник“, брoj 7/2012);

Детаљније:

 • Наставни план и програм општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство, за образовни профил геодетски техничар– геометар и наставни програм за први, други, трећи и четврти разред за тај образовни профил.

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Прoсвeтни глaсник“, брoj 6/2012);

Детаљније:

 • Наставни план и програм општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране за образовне профиле: пекар, месар, прерађивач млека, руковалац– механичар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар.
 • Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Прoсвeтни глaсник“, брoj 10/2012);

Детаљније:

 • Наставни план за образовне профиле кувар, конобар, посластичар и наставни програми за први, други, трећи разред за те образовне профиле.
 • Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада економија, право и администарција(„Прoсвeтни глaсник“, брoj 10/2012);

Детаљније:

 • Наставни план за образовне профиле пословни администратор и финансијски администратор и наставни програми за први, други, трећи и четврти разред за те образовне профиле.

Стручна спрема

 • Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама(„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03 , 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08и брoj 8/2011).

Простор, опрема и наставна средства

 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме („Просветни гласник“, број 7/91).

Уџбеници

 • Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник   РС”, бр. 72/09);
 • Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10);
 • Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10) – План уџбеника за  општеобразовне предмете у средњим стручним школама;
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2011/2012. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/11).
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2012/2013. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/12).

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.