Уметничке школе – закони и подзаконска акта

858

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Закони
 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11);
 • Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09);
 • Закон о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 66/94-УС, 22/02, 62/03-др. закон, 64/03-др. закон, 58/04, 62/04, 79/05  и 101/05-др. закон).
Подзаконска акта

План и програм

 • Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 4/96, 19/97, 7/05, 4/06, 4/07 и 4/09);

Детаљније:

 • 04/07:Нaстaвни прoгрaм прeдмeтa Психoлoгиja зa III рaзрeд, зa oбрaзoвнe прoфилe: jувeлир умeтничких прeдмeтa, грaвeр умeтничких прeдмeтa, фирмoписaц, кaлигрaф, кoнзeрвaтoр културних дoбaрa, пoзлaтaр, ливaц умeтничких прeдмeтa, куjунџиja, плaстичaр умeтничких прeдмeтa, дрвoрeзбaр, клeсaр, стилски крojaч, грнчaр, брусaч вeштaчкoг, пoлудрaгoг и дрaгoг кaмeнa, стaклaр умeтничких прeдмeтa, кoвaч умeтничких прeдмeтa.
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.15/02 и 10/03 ).

Стручна спрема

 • Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама(„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03 , 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08и брoj 8/2011).

Простор, опрема и наставна средства

 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме(„Просветни гласник“, број 7/91);
 • Правилник о допуни Правилникао ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 4/08 и 4/09 ).

Уџбеници

 • Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник   РС”, бр. 72/09);
 • Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10);
 • Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10);
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2011/2012. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/11).
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2012/2013. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/12).
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.