Izdanja Zavoda

27287

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PODSETNIK ZA NASTAVNIKE STRANIH JEZIKA (2017) Violeta Vlajković Bojić

Podsetnik za nastavnike stranih jezika se obraća svim nastavnicima stranog jezika koji rade u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i računa na njihovo znanje, veštine i iskustvo stečeno tokom godina pripremanja i bavljenja ovim pozivom. Namera autora je da datim priručnikom ponude koncizan i konstruktivan, praktično primenljiv i proverljiv didaktičkometodički materijal, koji će nastavnicima pomoći u pripremanju nastave, u radu s udžbenikom, u organizovanju, optimalizaciji i racionalizaciji kompleksne nastave stranih jezika, da pruži pomoć u aktivizaciji i didaktičkometodičkoj operacionalizaciji teorijskih znanja iz metodike, u ispoljavanju što višeg stepena samostalnosti i kreativnosti, te da im pomogne da se lakše snađu u različitim, konkretnim nastavnim situacijama na koje utiču mnogi, kako unutrašnji, tako i spoljašnji faktori.

OBRAZOVANjE UČENIKA IZUZETNIH SPOSOBNOSTI: NAUČNE OSNOVE I SMERNICE ZA ŠKOLSKU PRAKSU (2016) Ana Altaras Dimitrijević, Sanja Tatić Janevski

Monografija Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: naučne osnove i smernice za školsku praksu neposredno se nadovezuje na dva projekta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV-a) koja su se bavila osmišljavanjem i uvođenjem obrazovne podrške za darovite učenike u starijim razredima osnovne škole. Ona je ujedno rezultat iskustava stečenih tokom realizacije tih projekata, i pokušaj da se – u skladu s potrebama koje su tom prilikom uočene – dopuni ponuda literature na srpskom jeziku koja bi mogla biti oslonac u prepoznavanju učenika sa izuzetnim sposobnostima i podsticanju njihovih talenata.

Knjiga je u celini dostupna na stranici Sektora za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

12
OBRAZOVANjE IZMEĐU DNEVNE I NAUČNE BRIGE (2014) Zoran Avramović

U ovoj knjizi problemi i otvorena pitanja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji razmatraju se na dva analitička nivoa. Prvi, novinski eseji i drugi kritičko teorijski radovi. Naglašena subjektivacija u razumevanju predmeta rasprave jedna je od najvažnijih odlika esejističkog dela knjige.

13
UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA  (2014) Monografija

Monografija je nastala povodom desetogodišnjice postojanja Zavoda. Čitalac je u prilici da se, pored kroki istorije razvoja Zavoda, upozna i sa trenutnim najaktuelnijim pitanjima budućeg razvoja prosvete. Na kraju knjige je bibliografija izdanja i spisak zaposlenih u Zavodu.

111
ZAVOD ZA UNAPREŽIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA (2014) Grupa autora

Ova publikacija ukratko govori i radu Zavoda, njegovim organizacionim jedinicama, oblastima rada, aktuelnim projektima i konkursima. Brošura je dvojezična (srpski i engleski) sa bibliografijom najaktuelnijih izdanja Zavoda.

VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA
PRIRUČNIK ZA PLANIRANjE STRUČNOG USAVRŠAVANjA I NAPREDOVANjA (2012) – drugo dopunjeno izdanje

Priručnik je namenjen zaposlenima u obrazovnom sistemu. Ima praktičnu vrednost i treba da motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje, olakša proces planiranja i omogući funkcionalan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju.

MENTOR I PRIPRAVNIK
MENTOR I PRIPRAVNIK (2012) Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike – drugo izdanje 

Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA (2007)
VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA (2007) Grupa autora

Vodič predstavlja doprinos razvijanju aktivnog pristupa celoživotnom učenju i sopstvenom profesionalnom razvoju. Cilj je da se podstakne i jača razvoj profesije. Pored toga, Vodič olakšava primenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata.
Namenjen je nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i direktorima ustanova, prosvetnim savetnicima i svima koji su aktivni učesnici u osiguranju profesionalnog razvoja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

PRIRUČNIK ZA PLANIRANjE STRUČNOG USAVRŠAVANjA I NAPREDOVANjA (2009)
PRIRUČNIK ZA PLANIRANjE STRUČNOG USAVRŠAVANjA I NAPREDOVANjA (2009) Priredili: B. Lajović i sar.

Priručnik je namenjen svim zaposlenima u obrazovno – vaspitnom sistemu. Ima praktičnu i upotrebnu vrednost i treba da: olakša proces planiranja i omogući kreativan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju zaposlenih, motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje i omogući kvalitetnije planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja.

MENTOR I PRIPRAVNIK
MENTOR I PRIPRAVNIK Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike (2009) Grupa autora

Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

Ocenivanje zasnovano na kompetencijama
OCENjIVANjE ZASNOVANO NA KOMPETENCIJAMA U STRUČNOM OBRAZOVANjU (2013) Beograd, novembar 

Publikacija Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama u stručnom obrazovanju namenjena je stručnoj javnosti, praktičarima u stručnom obrazovanju, učenicima, polaznicima obuka i svima koji su zainteresovani za oblast ocenjivanja u stručnom obrazovanju.

 

 

VODIČI ZA UVOĐENjE U POSAO

VODIČI ZA UVOĐENjE U POSAO

  • nastavnika razredne nastavenastavnika predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama
  • vaspitača u predškolskim ustanovama
  • vaspitača u domovima učenika
  • bibliotekara u školskim bibliotekama
  • stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama (2006)

Grupa autora

U vodičima možete naći okvir sadržaja i načina rada tokom perioda pripravništva, listu korisne literature i vođenje pripravnika do dobijanja licence za rad.
Želja nam je da vodiči budu upotrebljivi i korisni mentoru i pripravniku, da se istraže različiti načini njihove implementacije i da se dalje razvijaju i unapređuju.

 

KATALOZI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU

 

KATALOZI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU
(nalaze se na sajtu: www.zuov.gov.rs)

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2006/07.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2007/08.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/10.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2010/11.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2011/12.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2012/14.

U katalozima, za svaku školsku godinu, prikazani su odobreni programi stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu. Programe su odobrile stručne komisije Zavoda. U skladu sa odlukom Ministarstva prosvete, programi su podeljeni na obavezne i izborne.
Klasifikacija programa, radi lakšeg snalaženja, izvršena je po oblastima.

Katalozi su namenjeni zaposlenima u obrazovanju, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

 

ADRESAR

ADRESAR SREDNjIH ŠKOLA U SRBIJI (2008)

Adresar srednjih škola u Republici Srbiji sadrži podatke o srednjim školama, sistematizovane prema okrugu i mestu u kome se nalaze škole. Okruzi su navedeni po azbučnom redu. Za svaku školu dati su podaci o: sedištu, nazivu, vrsti škole, adresi, telefonu i elektronskoj pošti škole.

Na kraju Adresara, u Prilogu, nalaze se zbirni podaci o vrsti i broju škola po okruzima i opštinama, kao i dijagram o procentualnoj zastupljenosti pojedinih vrsta škola u oblasti srednjoškolskog obrazovanja.

ADRESAR OSNOVNIH ŠKOLA U SRBIJI (2009)

Adresar osnovnih škola u Republici Srbiji sadrži podatke o osnovnim školama, osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, osnovnim muzičkim školama, osnovnim baletskim školama, osnovnim školama za obrazovanje odraslih. Svi podaci su sistematizovani prema okrugu i mestu u kome se nalaze škole. Okruzi su navedeni po azbučnom redu.

Za svaku školu dati su podaci o: sedištu, opštini, nazivu, adresi, telefonu i elektronskoj pošti škole.

ADRESAR PREDŠKOLSKIH USTANOVA U SRBIJI (2009)

Adresar predškolskih ustanova u Republici Srbiji sadrži podatke o predškolskim ustanovama, prema okrugu i mestu u kome se nalaze. Okruzi su navedeni po azbučnom redu.

Za svaku ustanovu dati su podaci o: sedištu, nazivu, adresi, telefonu i elektronskoj pošti ustanove.

 

OBRAZOVANjE DAROVITIH U ZEMLjAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI (2009)
OBRAZOVANjE DAROVITIH U ZEMLjAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI (2009) Pripremile: Jelena Protić, Sanja Tatić Janevski, Zvezdana Đurić

U ovoj publikaciji prikazano je obrazovanje darovitih u 12 evropskih zemalja (Austrija, Grčka, Danska, Mađarska, Nemačka, Rumunija Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Francuska, Švajcarska, Švedska). Na kraju publikacije prikazano je obrazovanje darovitih i u Republici Srbiji.Obrazovanje darovitih u navedenim zemljama i Srbiji prikazano je u okviru šest oblasti koje su relevantne za obrazovne sisteme.Publikacija je namenjena prosvetnoj javnosti i stručnjacima koji se bave obrazovanjem darovitih.

PEDAGOŠKA PITANjA I PEDAGOGIKA (2008)
PEDAGOŠKA PITANjA I PEDAGOGIKA (2008)Lj. M. Protić

Knjigu čine odabrani pedagoški tekstovi Ljubomira M. Protića, nastali pre skoro jednog veka, koji su aktuelni i danas. Ona može dati značajan doprinos vaspitanju i obrazovanju. Pored toga, knjiga predstavlja i svojevrsnu podršku najvećim pregaocima društva – učiteljima i nastavnicima. Sastavni deo ove knjige je i Pedagogika iz 1899. godine.Knjiga je objavljena povodom obeležavanja osamdeset godina od smrti ovog velikog srpskog pedagoškog klasika.

UPRAVLjANjE RAZVOJNIM PROMENAMA U ŠKOLI (2009)
UPRAVLjANjE RAZVOJNIM PROMENAMA U ŠKOLI (2009) S. Milošević Ješić

Knjiga predstavlja samostalno i originalno istraživačko delo. Bavi se veoma aktuelnom problematikom upravljanja razvojnim promenama, tj. pedagoškim inovacijama u savremenoj školi. Ovo istraživanje je značajan prilog unutrašnjoj pedagoškoj reformi naše škole. Može da posluži u kreiranju reformskih promena u obrazovnom sistemu i pruži pomoć nastavnicima, a posebno direktorima i pedagozima, kao i predvodnicima inovativnih promena u savremenoj školi.

SRPSKA ČITANKA za III razred osnovnovnih škola u Kraljevini Srbiji (2008)
SRPSKA ČITANKA za III razred osnovnovnih škola u Kraljevini Srbiji (2008) Lj. M. Protić i V. D. Stojanović

Čitanka predstavlja reprint izdanje Srpske čitanke iz 1906. godine.Velika dela nikada ne umiru, a dobre knjige koje nose univerzalne i nacionalne vrednosti doživljavaju nova izdanja, čuvajući tako neprolazne vrednosti.Svaki segment ove čitanke je znalački osmišljen i metodički priređen – od sjajnog uvoda do blistavog završetka.Ova i još mnoge čitanke istog autora upotrebljavane su do 1940. godine.

SISTEM OBRAZOVANjA I VASPITANjA U REPUBLICI SRBIJI
SISTEM OBRAZOVANjA I VASPITANjA U REPUBLICI SRBIJI (2007-2008) Pripremile: Zvezdana Đurić, Dr Gordana Nikolić, Sanja Tatić Janevski

Komisije Zavoda pripremile su predloge pravaca razvoja obrazovnog sistema u Republici Srbiji, koji su dostavljeni Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu prosvete.Budući da ovi predlozi nisu razmatrani, Zavod je odlučio da ih objavi u vidu publikacije pod nazivom – Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Cilj je da prosvetna javnost stekne uvid u predložene pravce razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

PEDAGOGIKA (2007)
PEDAGOGIKA (2007) Lj. M. Protić

Knjiga je reprint izdanje Pedagogike iz 1899. godine. Autor pojmovno definiše osnovne pedagoške termine i njihove zadatke, počev od pedagogije. U posebnim poglavljima autor analizira pojmove, zadatke i sadržaje vaspitanja, discipline, nastave, nastavnih metoda, nastavnih planova i programa. U posebnom poglavlju na kraju knjige piše o moralnom vaspitanju kao vaspitanju u užem smislu.

ČIJA SU NAŠA DECA (2008)
ČIJA SU NAŠA DECA (2008) S. Milošević Ješić

Čija su naša deca je knjiga koja obiluje primerima problema koji se javljaju u vaspitanju dece danas. U knjizi se ukazuje na propuste i greške u vaspitanju sa kojima se svakodnevno suočavaju roditelji, vaspitači i nastavnici.U posebnim poglavljima, autorka daje pregled pretpostavki uspešnog vaspitanja, ka što su, na primer: fizičke aktivnosti i pravilna i zdrava ishrana; radno vaspitanje i doslednost i jedinstveno delovanje.

KROZ JEZIK I VREME (2008)
KROZ JEZIK I VREME (2008) R. Bakić

Knjiga je posvećena srpskom jeziku i njegovim vezama sa drugim jezicima. Posebno su obrađene veze sa engleskim i hebrejskim jezikom, kao i sa sanskritom. Autor je kao izvore koristio dela najpoznatijih svetskih lingvista, ali se prema nekim od njih odnosi i kritički. Jedan od zaključaka knjige je da su svetski jezici povezani međusobno često više nego što se to čini na prvi pogled.

I VERA JE UMETNOST (2008)
I VERA JE UMETNOST (2008) Ž. VidovićU ovoj knjizi autor izlaže iskustvo 60-godišnjeg otpora ideologiji koja, u klerikalizmu, nastoji da kulturno-politički, medijski i profesionalno usmerava veru, i to na isti način kako u javnom životu umetnosti i književnosti nastoji svetska estetika, „naučno-metafizička“ kritika da ideološki i medijski usmerava i tumači umetnost. Vera i umetnost – slobodne od ideologije – mogu da predstavljaju jedinu životnu radost i jedino moguće otkrovenje smisla čovekovog života i ljudske zajednice.
PREUMLjENjE (2008)
PREUMLjENjE (2008) Lj. Jovanović

Preumljenje je knjiga sa provokativnom tematikom. Na neobičan i originalan način, ona se bavi pitanjem starosti i porekla srpskog naroda. Pojedini prilozi i činjenice nepobitno dokazuju falsifikate srpske istorije i nemaran i nesvestan odnos srpskog naroda prema tim pojavama.Autor ne nameće svoje preumljeno mišljenje, nego traži od čitaoca da se informiše i sam donosi odluke o tome kome će verovati: lažnoj istoriji ili svojoj vlastitoj pameti.Izdao MST Gajić

DVOJNIK (2007)
DVOJNIK (2007) Lj. Jovanović

Dvojnik se tematski vezuje za vreme i događaje kojima je autor svedok. Kompozicijski samo prividno deluje kao hronika vremena i zbivanja jedne generacije gimnazijalaca na razmeđi ideološki zacrtanog jednoumlja i prirodno generiranog mladalačog otpora. Sve je u ovoj zbirci pripovednih celina povezano – od vremena u kome deluju junaci dela do sudbinske povezanosti svih ključnih junaka.Izdao MST Gajić

 LjIG – FOTO MONOGRAFIJA (2007) D. Cile MarjanovićMonografija slikovito predstavlja Ljig i njegove žitelje u prošlosti. Najstarija fotografija u knjizi je iz 1885, a najnovija iz 1980. godine. Fotografije i obilje podataka datih uz njih, kratak istorijat mesta i rodoslovi ljiških familija svedoče o ljudima, porodicama, običajima, događajima i bogatom društvenom životu ljudi iz ove varošice i njene neposredne okoline.
VODIČ KROZ MANASTIRE U SRBIJI (2007)
VODIČ KROZ MANASTIRE U SRBIJI (2007) S. Mileusnića

Vodič kroz manastire u Srbiji je neka vrsta imenoslova umetničkog nasleđa Srbije. Opisi manastira pored osnovnih podataka sadrže po tri celine: istorijat, arhitektonski opis i na kraju osvrt na likovno nasleđe, živopis i ikonopis. Namera je da ovaj vodič pored osnovnih informacija svakom posetiocu i hodočasniku budu uvod u upoznavanje sa naznačenim manastirom.

VODIČ ZA LITURGIJU ( 2008)
VODIČ ZA LITURGIJU ( 2008)V. Krstić

Vodič predstavlja „uputstvo“ za prisustvovanje i aktivno učestvovanje na Liturgiji. Detaljno su objašnjeni nepoznati i manje poznati pojmovi, koji se odnose na mesto vršenja pravoslavnog bogosluženja – hram, kao i tekst bogosluženja. Vodič sadrži i tekst liturgije, odgovaranja na liturgiji za verne i deo Tipika.

PRVORODNI GREH (2009)
PRVORODNI GREH (2009) V. Krstić

U knjizi je obrađen deo Starog zaveta iz knjige Postanja, koji je posvećen prvobitnom čovekovom stanju i uzrocima i posledicama odbacivanja saveza sa Bogom. Pored toga, prikazan je i vanbiblijski izveštaj o ovoj temi, kao i tumačenja hrišćanskih crkava.

PREVOD SVETOG PISMA (2009)
PREVOD SVETOG PISMA (2009)V. Krstić

Ovo je knjiga o prevodu Starog zaveta na srpski jezik odnosno kako je prevodio Đura Daničić. Prikazani su i stari prevodi Svetog pisma, s obzirom na to da se nijedan prevod na savremene jezike ne može posmatrati kao usamljeni fenomen. Knjiga, takođe, osvetljava ličnost prevodioca, kao i delovanje Britanskog i inostranog biblijskog društva, na čiji je podsticaj i uz čiju pomoć je Daničić uradio svoj prevod.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.